آرزو

از خدا پرسید:

اگر در سرنوشت ما همه چیز را از قبل نوشته ای پس آرزو کردن چه سود دارد؟

خداوند خندید و گفت:

شاید در سرنوشتت نوشته باشم هر چه آرزو کرد . . .

/ 0 نظر / 15 بازدید