بی بهانه دوست داشتن

و دوست بی بهانه داشتن

از تو ابدیتی می سازد

 برای گذر از همه دلتنگی ها...