وقتی همه دنیا داره از هم می پاشه...

ما عجب وقتی رو واسه عاشق شدن پیدا کردیم.