سربه هم آورده دیدم برگهای غنچه را
اجتماع دوستان یکدلم آمد به یاد