هرگز اشتباه نکن...

اگر اشتباه کردی ... تکرار نکن

اگر تکرار کردی ... اعتراف نکن

اگر اعتراف کردی ... التماس نکن

اگر التماس کردی ... دیگر زندگی نکن